Савет домске заједнице је највиши орган организовања ученика, а чине га по два представника из свих васпитних група. То су најчешће председник васпитне групе и његов заменик. Мандат председника и чланова Савета, траје годину дана.
Савет домске заједнице има и свој Извршни одбор, кога чине председник Савета и још три члана. Извршни одбор се састаје и ради онда када није могуће сазвати Савет домске заједнице ради решавања неких приоритетних задатака.
Задаци Савета су да заступа интересе Дома као институције и да доприноси васпитању, развијању самоиницијативе, самосталности, јачању одговорности према раду и оплемењивању међуљудских односа у Дому. Савет током године координира са свим секцијама и комисијама у Дому. Сарадња се одвија у смислу праћења квалитета ишране, рационалног трошења намирница, брижнијег односа према целокупној имовини Дома, затим учествовање у програму обележавања свечаности и организовању забавних вечери, одржавању и уређењу ентеријера Дома, организовању излета и спортских сусрета и др.Након сваког класификационог периода Савет разматра постигнути успех ученика у школи и предузима мере за његово побољшање. Чланови Савет нарочито су ангажовани око организовања забавних вечери, предавања, организовања прославе Дана Дома, Нове године, школске славе Св. Саве, као и других манифестација у Дому.