СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДОМУ ЧИЈИ СЕ РАД ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број Назив радног места Број извршилаца

1. Директор 1

2. Шеф финансијске службе 1

3. Референт за књиговодствене послове 1

4. Референт за финансијске послове 1

5. Економ (Набављач ) 1

6. Економ 1

7. Возач путничког возила- магационер 1

8.Стручни сарадник за економско- комерцијалне послове 1

9. Шеф службе за правне и опште послове 1

10. Радник на обезбеђењу 2

11. Домар 1

12. Руководилац гасним станицама 1

13.Радник на одржавању хигијене 7

14. Шеф службе за ишрану 1

15. Кувар- вођа смене 1

16. Кувар 6

17. Васпитач 12

18. Стручни сарадник- педагог 1

19. Библиотекар 1

20. Референт за ученичка питања 1УКУПНО  43