Начин и услови конкурисања ученика за смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Крагујевац

          За смештај и исхрану у Дому ученика ученици конкуришу на основу Конкурса који расписује Министарство просвете РС.

Рокови, термини и детаљни услови биће предвиђени конкурсом Дома, који ће бити истакнут на огласној табли Дома и на сајту Дома.

Право на смештај и исхрану, које Република Србија регресира са око 70%, имају редовни ученици средњих школа чије је пребивалиште ван седишта Дома.

Пријаве за пријем у Дом (добијају се у Дому), са потребним документима предају се Комисији за упис у времену које ће бити одређено након расписивања конкурса од стране Министарства просвете РС. Пријем се врши на основу Правилника о смештају и исхрани ученика и студената, који је донело Министарство просвете Републике Србије.

Приликом конкурисања предају се следећа документа:

 • пријава за пријем у Дом;

 • потврда од школе да је редован ученик (за ученике I године);

 • уверење о приходима по члану домаћинства за период I – III 2017. год.;

 • сведочанство (оверена фотокопија) о завршеном 5.,6.,7.и 8. разреду, и уверење о обављеном завршном испиту;

 • сведочанство (оверена фотокопија) о претходно завршеном разреду за ученике II, III и IV године средње школе;

 • фотокопија диплома и награда освојених на Међународном и Републичком такмичењу у претходно завршеном разреду;

 • потврда да није/јесте изречена дисциплинска мера у другом Дому;

             Ранг листа (прелиминарна и коначна) се истиче на сајту и огласној табли Дома у терминима који ће бити објављени у конкурсу.

              Родитељи (старатељи) ученика који су примљени у Дом, дужни су да у времену и термину који ће бити накнадно објављени, потпишу уговоре о смештају у Дом. Приликом потписивања уговора, обавезно се прилаже лекарско уверење издато на прописаном обрасцу, са назнаком да је ученик здрав за колективни смештај (за становање у Дому ученика). Лекарско уверење не може бити издато пре 15. августа. Уколико се не потпише уговор у наведеном термину, или се не донесе лекарско уверење, односно лекарско уверење не испуњава наведене услове, сматраће се да је ученик одустао од конкурса, па ће на његово место бити примљен први следећи ученик са ранг листе.

              Ближа обавештења могу се добити на телефон: 034/ 303-404, односно на адреси: Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића, 23. или на сајту Дома www.artem.edu.rs.

  На основу чл.6.ст.1 Закона о ученичком и студентском стандарду, право на смештај у Дом имају ученици чије је пребивалиште на територији ван седишта школе коју похађа. Ово право могу да остваре и они чије је пребивалиште на територији која није покривена редовним градским превозом.

   

           Ученици чије је пребивалиште на територији Крагујевца и обухваћено је редовним градским превозом, немају право на смештај у Дом.